Přihlásit

Dětská univerzita 2018/19

Ve školním roce 2018/2019 dochází na Dětské univerzitě při Technické univerzitě v Liberci k významné změně - studium je rozděleno na dva typy - prvním je šířeji a víceoborově zaměřená Dětská univerzita pro starší žáky od 8.třídy/tercie výše, druhým "kadetka" Dětské univerzity ve formě celoročních technických kurzů pro mladší děti.

Nová koncepce výuky Dětské univerzity pro starší žáky reaguje na změny, které přinesl Zákon o vysokých školách. Ten zrušil studijní obory a zavedl studium v šíře zaměřených studijních programech, které je možné doplnit studijními specializacemi. Proto jsou i na Dětské univerzitě pro starší žáky úzce zaměřené obory nahrazeny programy a specializacemi. V tomto školním roce budou nově otevřeny studijní programy "Přírodní vědy" se specializacemi "Biomedicína", "Mikrobiologie", "Nanomateriály" a "Technické vědy" se specializacemi "Robotika", "Mikroelektronika", "3D technologie", "Programování" a "Strojírenství" pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií).

Výuka ve studijních programech "Přírodní vědy"a "Technické vědy" Dětské univerzity se bude skládat z přednášek vybraných odborníků, cvičení a laboratorních praxí. V průběhu zimního semestru projdou studenti společnou částí výuky, ve které se seznámí se všemi specializacemi daného programu a dostanou také základy z fundamentálních předmětů společného studia. Po úspěšném obhájení semestrální práce v lednu 2019 se rozhodnou, kterou specializaci budou absolvovat v průběhu letního semestru. Výuka bude zakončena závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v průběhu června 2019. Vzhledem k rozsahu učiva a hodinové dotaci bude výuka probíhat vždy v sobotu 2x měsíčně od září do června, v čase od 9 do 16 hodin

Termíny výuky zimní semestr:
22.9.
6.10.
20.10.
3.11.
17.11.
1.12. 
15.12.
5.1.
19.1.
26.1. obhajoby semestrálních prací

Termíny výuky letní semestr:
16.2.
9.3.
23.3.
6.4.
4.5.
18.5.
25.5.
1.6.
15.6. obhajoby závěrečných prací
29.6. promoce

Kurzovné:
Díky dotaci Krajského úřadu Libereckého kraje je cena za jednoho účastníka stanovena na částku 1500 Kč za jeden semestr (3000 Kč za školní rok), se splatností v průběhu měsíce září za zimní semestr, úspěšní absolventi zimního semestru v průběhu měsíce února za letní semestr.

Zájemci o studium výše uvedených studijních programů v roce 2018/2019 se mohou do 15. září registrovat zde. Před registrací si, prosím, přečtěte dokument "Všeobecné podmínky realizace volnočasových vzdělávacích aktivit".

Nově bude také zavedena možnost získat stipendium až do celkové výše kurzovného pro zvláště talentované jedince ze socio-ekonomicky znevýhodněných rodin.