Přihlásit

KyberRobot

KyberRobot je dnes již tradiční soutěž robotických konstrukcí pro žáky základních a středních škol, organizovaná na půdě Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Její vznik se datuje do roku 2007, zakladatelem a duchovním otcem byl doc. Ing. Josef Janeček, CSc., dlouholetý pedagog na Katedře technické kybernetiky a později Katedře řídicí techniky Technické univerzity v Liberci.

Smyslem soutěže je podpořit kreativní myšlení a konstrukční schopnosti mladé generace a vytvořit platformu pro setkávání nejenom dětí a mládeže se zájmem o robotiku, ale i pedagogů všech stupňů škol, vedoucí volnočasových zájmových kroužků a rodičů.

16. ročník proběhl 20. ledna 2024, výsledky (pouze ocenění), fotoreportáž.
15. ročník proběhl 28. ledna 2023, výsledky (pouze ocenění), videoreportáž.
14. ročník proběhl 9. dubna 2022, výsledky (pouze ocenění).
13. ročník proběhl 25. ledna 2020, výsledky (pouze ocenění), fotoreportáž, videoreportáž.
12. ročník proběhl 26. ledna 2019, výsledky (pouze ocenění), fotoreportáž.
11. ročník proběhl 24. ledna 2018, fotoreportáž.
10. ročník proběhl 25. ledna 2017, fotoreportáž.

 

INFORMACE K SOUTĚŽI

Termín: stanovují organizátoři

Vyhlášení soutěže: soutěž vyhlašuje děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL.

TERMÍN A MÍSTO
Soutěž probíhá v prostorách Technické univerzity v Liberci, ve 3. patře budovy G, Studentské náměstí č. 1, Liberec. Parkování možné v ulicích Husova, Bendlova, Čížkova, doprava MHD linkami 15 a 19, zastávka Technická univerzita, případně tramvaj č. 3 směr Lidové sady, zastávka Botanická zahrada.
Účast v soutěži je bezplatná!
Občerstvení a oběd pro účastníky soutěže včetně doprovodu zdarma.

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM
9:00 - 10:00 registrace účastníků,
10:00 - 10:15 slavnostní zahájení,
10:15 - 12:00 první část soutěže v kategorii A a B,
12:00 - 12:30 přestávka,
12:30 - cca 15 h druhá část soutěže v kategorii A a B,
cca 15:30 - 16 h vyhlášení vítězů.
Přesný rozpis pořadí soutěžících bude dán k dispozici během registrace.

PRAVIDLA
Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, jednotlivce i týmy, maximálně tříčlenné. Soutěže se může zúčastnit i více týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s více sestavami ve stejné nebo více kategoriích. Soutěží se ve dvou kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách. 
V každé kategorii a skupině bude vyhlášeno pořadí a oceněny 3 nejlepší týmy věcnými cenami. V případě malého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo sloučit soutěžící z obou věkových skupin nebo stanovit hranici pro rozdělení kategorií.

Kategorie A: Robot – pomocník lidí
Předmětem soutěžního hodnocení je libovolná vlastní funkční robotická konstrukce podle invence soutěžících s námětem robot jako pomocník člověka. Doba na předvedení funkce konstrukce včetně vysvětlení jejího přínosu pro člověka je maximálně 10 minut.
Prostor pro předvedení sestavy: stůl nebo podlaha ve vybrané učebně. Hodnotí se nápad, myšlenka a přínos pro člověka, funkčnost sestavy a dodržení časového limitu. Soutěžící má k dispozici počítač a datový projektor.

Kategorie B: Autonomní robot – záchranář
Předmětem soutěžního hodnocení je dosažení co nejkratší doby k nalezení cesty z bludiště. Čas bude měřen od povelu ke startu do okamžiku dosažení prostoru cíle. Soutěžící tým má k dispozici celkem 3 pokusy, započítává se nejkratší úspěšný pokus. Pokud robot úkol nesplní do jedné minuty nebo poruší pravidla (poškození dráhy ap.), pokus končí. Bludiště může mít rozměr až 3×3 metry, bude instalováno na anhydridové podlaze šedé barvy, rozdělené rastrem o velikosti 25×25 cm. Na tomto rastru bude v den soutěže sestaveno originální bludiště s prostorem startu a s cílem.
Dráha bude vytyčena z dřevěných hranolů přírodní barvy o rozměru 60×40 mm (tzv. střešní latě), stavěných „na výšku“. Na dráze se mohou vyskytovat slepá ramena, prostor startu bude ohraničen ze tří stran, cíl bude s volným výjezdem mimo trať.
Robotická konstrukce musí trať projet od startu do cíle samostatně, bez jakékoliv vnější pomoci a vzdáleného ovládání. Konstrukce musí absolvovat celou cestu uvnitř vytyčené trati.
Maximální velikost soutěžní konstrukce nesmí překročit rozměry 25 cm (šířka) × 25 cm (délka), konstrukce nesmí vahou ani pohybem poškodit dráhu.
Se zahájením registrace v den soutěže bude dána soutěžícím k dispozici definitivní podoba soutěžní trati.

PŘIHLÁŠKY
Přihlašování bude možné po vyhlášení dalšího ročníku.

KONTAKTY
Jakékoliv dotazy a požadavky na organizační a technické zajištění adresujte na e-mailovou adresu kyberrobot@tul.cz.

E: kyberrobot@tul.cz
W: kyberrobot.tul.cz

Sponzoři

  

Mediální partneři