Přihlásit
Novinky
  • Poslední místa v technických kurzech
  • Registrace na celoroční technické kurzy: start 3. 9. 2018 od 20 h
  • Registrace na Dětskou univerzitu zahájena
  • Promoce Dětské univerzity proběhly
  • Zahájena registrace na Dětskou univerzitu 2018/2019

Přehled všech novinek

KyberRobot

KyberRobot je dnes již tradiční soutěž robotických konstrukcí pro žáky základních a středních škol, organizovaná na půdě Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci. Její vznik se datuje do roku 2007, zakladatelem a duchovním otcem byl doc. Ing. Josef Janeček, CSc., dlouholetý pedagog na Katedře technické kybernetiky a později Katedře řídicí techniky Technické univerzity v Liberci.

Smyslem soutěže je podpořit kreativní myšlení a konstrukční schopnosti mladé generace a vytvořit platformu pro setkávání nejenom dětí a mládeže se zájmem o robotiku, ale i pedagogů všech stupňů škol, vedoucí volnočasových zájmových kroužků a rodičů.

11. ročník proběhl 24. ledna 2018, výsledky, fotoreportáž.
10. ročník proběhl 25. ledna 2017, výsledky, fotoreportáž.

 

VYHLÁŠENÍ 12. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. vyhlašuje 12. ročník soutěže KYBERROBOT:

TERMÍN
Soutěž proběhne v sobotu 26. ledna 2019 v prostorách Technické univerzity v Liberci, v budově G, Studentské náměstí č. 1.

PRAVIDLA
Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, jednotlivce i týmy, maximálně tříčlenné. Soutěže se může zúčastnit i více týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s více sestavami ve stejné nebo více kategoriích. Soutěží se ve dvou kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách (žáci do 15 let včetně a žáci do 19 let včetně). 
V každé kategorii a skupině bude vyhlášeno pořadí a oceněny 3 nejlepší týmy věcnými cenami. V případě malého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo sloučit soutěžící z obou věkových skupin.

Kategorie A: Robot – pomocník lidí
Předmětem soutěžního hodnocení je libovolná vlastní funkční robotická konstrukce podle invence soutěžících s námětem robot jako pomocník člověka. Doba na předvedení funkce konstrukce včetně vysvětlení jejího přínosu pro člověka je maximálně 10 minut.
Prostor pro předvedení sestavy: dýhovaná laťovka o rozměru 1,25×2,5 metrů, bez okrajů.
Hodnotí se nápad, myšlenka a přínos pro člověka, funkčnost sestavy a dodržení časového limitu.
Soutěžící má k dispozici počítač s připojením na internet a datový projektor.

Kategorie B: Autonomní robot – záchranář
Předmětem soutěžního hodnocení je dosažení co nejkratší doby k nalezení cesty z bludiště. Čas bude měřen od povelu ke startu do okamžiku opuštění bludiště projetím cílem celým objemem konstrukce robota. Soutěžící tým má k dispozici celkem 3 pokusy, započítává se nejkratší úspěšný pokus. Pokud robot úkol nesplní do jedné minuty nebo poruší pravidla (poškození dráhy ap.), pokus končí. Bludiště má rozměr 2×1 metr, bude instalována na dýhované laťovce přírodní barvy, která je rozdělena rastrem na 4×8 modulů o velikosti 25×25 cm. Na tomto rastru bude v den soutěže sestaveno originální bludiště s prostorem startu a s cílem.
Dráha bude vytyčena z dřevěných hranolů přírodní barvy o rozměru 60×40 mm (tzv. střešní latě), stavěných „na výšku“, k podložce vhodně připevněných.
Na dráze se mohou vyskytovat slepá ramena, prostor startu bude ohraničen ze tří stran, cíl bude s volným výjezdem mimo trať.
Robotická konstrukce musí trať projet od startu do cíle samostatně, bez jakékoliv vnější pomoci a vzdáleného ovládání. Konstrukce musí absolvovat celou cestu uvnitř vytyčené trati.
Maximální velikost soutěžní konstrukce nesmí překročit rozměry 25 cm (šířka) × 25 cm (délka), konstrukce nesmí vahou ani pohybem poškodit dráhu.

PŘIHLÁŠKY
Přihlášení je možné pouze elektronicky pomocí formuláře ZDE.
Účast na soutěži je bezplatná! Občerstvení a oběd pro účastníky soutěže vč. pedagogického doprovodu zdarma.
Přesný časový harmonogram bude sestaven podle počtu přihlášených účastníků po uzávěrce přihlášek a včas zveřejněn.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Neděle 20. ledna 2019.

KONTAKTY
Jakékoliv dotazy a požadavky na organizační a technické zajištění adresujte na e-mailovou adresu kyberrobot@tul.cz.

E: kyberrobot@tul.cz
W: kyberrobot.tul.cz

Organizační garant
Ing. Miloš Hernych
milos.hernych@tul.cz
Telefon: 485 353 288

Odborný garant
doc. Ing. Josef Janeček, CSc.
josef.janecek@tul.cz

Sponzoři

      

    

Mediální partneři